Polityka Prywatności

Definicje:

RODO – rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Administrator Dany Osobowych (ADO) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

I. Polityka Ochrony Danych Osobowych (Polityka ODO) - oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, wdrożoną przez Administratora

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest – Małgorzata Nolewajka – Barłożek LOFT NIERUCHOMOSCI z siedzibą w Radzionkowie ul. Św. Wojciecha 88, NIP: 645-222-13-98

 2. Państwa dane pozyskujemy:

 • od Państwa w momencie nawiązania kontaktu, skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, w momencie zawarcia z nami umowy na realizację usług,

 • od naszych zaufanych partnerów np. portale internetowe z ofertami nieruchomości, współpracujące z nami biura nieruchomości

 • z ogólnodostępnych źródeł np. publiczne rejestry ewidencji działalności gospodarczej lub rejestr KRS

 1. Państwa dane przetwarzamy w celu oraz na podstawie:

 • w celu lub w związku z nawiązaniem przez Państwa kontaktu z Administratorem, zainteresowaniem ofertą Administratora lub zleceniem Administratorowi czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami („Umowa”), w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na kontakt, przedstawienia ofert, podjęcia czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym zawarcia i zapewnienia realizacji Umowy oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celach analitycznych, marketingu bezpośredniego obsługi korespondencji oraz archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze (cele rachunkowe i podatkowe), jeżeli takie obowiązki wynikną – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 1. Odbiorcy danych:

Dane Osobowe mogą być przekazywane pracownikom (współpracownikom) Administratora, podmiotom przetwarzającym je na zlecenie i w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym dostawcom usług IT, dostawcom hostingu, innym pośrednikom współpracującym (w tym w ramach systemu MLS), notariuszom, doradcom kredytowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawnicze i inne usługi związane z bieżącą działalnością.

 1. Państwa dane będą przechowywane przez okres:

 • niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego do czasu jej wycofania.

 • trwania Umowy, jeśli dojdzie do jej zawarcia. Po jej wygaśnięciu okres przechowywania Danych Osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli ich przetwarzanie będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 1. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo żądania od Administratora sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo żądania od Administratora usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO);
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia Danych Osobowych do innego administratora, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany a przeniesienie jest technicznie możliwe (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora) (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które jest miejscem Pana/Pani zwykłego pobytu w przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO);
 • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego lub jeżeli organ nadzorczy nie rozpatrzył Pana/Pani skargi lub nie poinformował Pana/Pani w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi wniesionej zgodnie z art. 77 RODO (art. 78 RODO);
 • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w przypadku uznania, iż prawa przysługujące Panu/Pani na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania Danych Osobowych z naruszeniem przepisów RODO (art. 79 RODO).
 1. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 3. Sami Państwo decydują o formie kontaktu i zakresie pozostawienia danych. Kontaktując się z nami metodami podanymi na stronie (formularze, adres e-mail, telefon) Użytkownik przekazuje nam swoje dane i wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez nas oraz oświadcza, że informacje podane przez niego są zgodne z prawdą.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie - Podstawa prawna: art. 6, art. 12 i 13 RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 5. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były: dokładne, aktualne, i poprawne, przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania, nie przechowywane dłużej niż to niezbędne, bezpiecznie przechowywane, nie transferowane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez odpowiedniej ochrony.

 6. Dane kontaktowe: Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail mbarlozek@loft-nieruchomosci.com.pl lub adres korespondencyjny: LOFT Nieruchomości Małgorzata Nolewajka – Barłożek, ul. Męczenników Oświęcimia 21/1, 41-922 Radzionków.

 7. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

II Polityka cookies

Strona www. loft-nieruchomosci.com.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

 • prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
 • dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,
 • zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,
 • marketingowych,
 • statystycznych,
 • analitycznych.

Korzystając ze strony www.loft-nieruchomosci.com.pl akceptują Państwo korzystanie z plików cookies

Polityka Loft Nieruchomości dotycząca Ciasteczek

Podczas używania naszych stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki / urządzenia w odpowiedni sposób.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (komputer, telefon, itp.), i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

 • do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych

 • do zbierania anonimowych, zagregowanych, statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych stron, i pomagają w poprawienie ich funkcjonalności oraz zawartości, jak służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób w żaden sposób nie identyfikujemy na ich podstawie tożsamości konkretnych użytkowników.

Jak długo przechowujemy ciasteczka?

sesyjne”

pozostają tymczasowo na Twoim urządzeniu do czasu wylogowania,

opuszczenia serwisu, zamknięcia programu (przeglądarki)

stałe”

pozostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak mają ustawiony czas

życia lub do momentu kiedy je usuniesz

Rodzaje ciasteczek używanych przez serwis?

Rodzaj ciasteczka

Zastosowanie

Konieczne do działania stron Niezbędne do prawidłowego korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies

wykorzystywane do usług wymagających logowania w ramach Serwisu; zapamiętywania poprzednich czynności

wykonanych w ramach sesji (np. zamknięcie wyskakującego okienka)

Poprawiające wydajność Zbierające informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszych stron, poprzez dostarczanie informacji

na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają, czy też napotkanych problemów podczas wizyty

Poprawiające funkcjonalność Zapamiętujące wybrane przez Ciebie ustawienia , personalizację interfejsu serwisu np. w zakresie wybranego języka,

rozmiaru czcionki itp.

Ciasteczka innych firm ?

Używając naszych stron, możesz otrzymywać ciasteczka od współpracujących z naszym serwisem innych podmiotów jak np. Google, Facebook

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia ciasteczek ?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym.

Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w swojej przeglądarce w taki sposób aby: blokować wszystkie ciasteczka, blokować ciasteczka z danej strony, blokować ciasteczka tylko od podmiotów trzecich, żądać każdorazowo potwierdzenia przed zapisem ciasteczka. Również za pomocą przeglądarki możesz usunąć wszystkie ciasteczka.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies znajdziesz w pomocy i w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Czy jak zablokuję ciasteczka to strona będzie działać poprawnie?

Niestety, nie. W przypadku gdy zablokujesz ciasteczka część / lub cały serwis może nie działać poprawnie. Uniemożliwisz nam również poprawę funkcjonalności , czy też zwrócenia szczególnej uwagi na działy najczęściej odwiedzane przez naszych użytkowników. Pamiętaj, że wszelkie dane statyczne zbieramy anonimowo i nie identyfikujemy z nimi w żaden sposób Twojej tożsamości.